Informatie over de Anbi regeling


     

Nieuwe ANBI regeling


Met ingang van 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor algemeen nut beogende instellingen (“ANBI’s). ANBI’s zijn bijvoorbeeld stichtingen of verenigingen met een kerkelijke, een levensbeschouwelijke, een maatschappelijke, een charitatieve, een culturele of een wetenschappelijke doelstelling. Vanaf die datum verwacht de belastingdienst dat ANBI’s nog transparanter gaan handelen. Dat wil zeggen dat ze nog meer openheid van zaken moeten geven over hun activiteiten. Dit is niet meer dan logisch. Het maatschappelijke verkeer verwacht namelijk een transparante houding van ANBI’s. Zowel op de manier waarop ze handelen als in hun verantwoording naar de maatschappij toe. Bedrijven, donateurs, schenkers en andere belangstellende van uw ANBI instelling willen graag weten hoe de vlag bij uw instelling ervoor hangt. Zo willen ze weten of uw instelling haar doelen in voldoende mate nastreeft en/of ze hun giften kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

De nieuwe ANBI regeling komt grofweg erop neer dat ANBI’s bepaalde informatie publiek moeten maken. Onder de bestaande ANBI regeling moesten ANBI’s al veel die informatie administratief bijhouden en dus op papier hebben staan. De nieuwe ANBI regeling verplicht nu ANBI’s,
met ingang van 1 januari 2014, die informatie te publiceren. Zo behoort een ANBI haar doelstelling, bestuurssamenstelling en beleid te publiceren. Een jaarverslag behoort ook tot de informatie die een ANBI verplicht is te publiceren. Verstrekking van de vereiste informatie via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI status. ANBI’s mogen de informatie op haar eigen website publiceren. Ook mag dit op een gemeenschappelijke voorziening zoals een internetportaal.

Voor kerkgenootschappen geldt een uitzondering.
Die hoeven pas vanaf 1 januari 2016 de informatie te publiceren. Denkbaar is dat sommige kerkgenootschappen geen gebruik zullen maken van die uitzondering. Er kan hier allerlei reden voor zijn. Bijvoorbeeld omdat het kerkgenootschap het nodig acht de informatie nu al aan belangstellende te verstrekken.

De wetgever heeft de ANBI regeling nog meer verruimd. ANBI’s mogen ook “algemene” informatie publiceren. Want het staat de ANBI instellingen vrij meer en uitgebreidere informatie te geven. Deze verruiming van de regeling is uiteraard, vanuit informatieverstrekking naar belangstellende, zeer positief voor ANBI’s.Made by 4METER